בודק שכר מוסמך – בדיקת שכר תקופתית לחברות קבלן

בחודש יוני 2012, נכנס לתוקפו, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. מטרת החוק, להגביר ולייעל את האכיפה של דיני העבודה למול מעסיקים ומזמיני שירות.

החוק מרחיב את האחריות של מזמין השירות לזכויות העבודה של עובדים בענפים הבאים:

לוגו Paycheck

אבטחה ושמירה

לוגו Paycheck

נקיון

לוגו Paycheck

הסעדה

למה חשוב לבצע
בדיקת שכר תקופתית?

כמזמין שירות, הנך אחראי לזכויותיהם של עובדי הקבלן הנותנים שירות בעסק שלך. האחריות הינה אזרחית ופלילית וחלה הן על החברה והן על מנהלה הכללי.

משרד הכלכלה עשוי להטיל עיצומים כספיים משמעותיים על מזמין השירות, האם ימצאו הפרות דיני עבודה אצל חברת הקבלן ביחס לעובדים שהמעניקים שירות בחברה שלך/

בודק שכר מוסמך למעסיקים - Paycheck

רוצה לדבר עם בודק שכר?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

כיצד מתבצעת הבדיקה?

אנו מתנהלים באופן ישיר למול חברת הקבלן

בודקים את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לחוקים, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלוונטיים

הקבלן מקבל טיוטת דוח עם הליקויים שנמצאו כולל הסברים וליווי לתיקון הליקויים

בסיום התהליך, תקבלו דוח בדיקת שכר תקופתית, חתום על ידי בודק שכר מוסמך

מי מבצע את הבדיקה?

כל בודקי השכר שלנו הינם רואי חשבון, בעלי רישיון בודק שכר מוסמך מטעם משרד הכלכלה

שירותים

לוגו Paycheck

בדיקות שכר תקופתיות למזמין השירות ע"י בודק שכר מוסמך

לוגו Paycheck

מתן אישורים למשרד הכלכלה על תיקון הפרות להפחתת עיצומים

לוגו Paycheck

בקרות שכר פנימיות לחברות

לוגו Paycheck

כתיבה והטמעה של נהלי עבודה למחלקות שכר ולחשבי שכר

לוגו Paycheck

ליווי שוטף למחלקות שכר ולחשבי שכר

לוגו Paycheck

גיוס והשמה של חשבי שכר

  • החוק קובע כי ,בתנאים מסוימים, למזמין שירות של שמירה ואבטחה, ניקיון או הסעדה יש אחריות אזרחית ופלילית, לתנאי העסקתם של עובדי הקבלן המעניקים לו את השירות. במידה ויתגלו הפרות זכויות, יחשב מזמין השירות כמי שהפר אותם.

  • החוק אף מטיל על מנהל כללי של חברה המזמינה שירותים כמפורט, אחריות פלילית בלתי ניתנת לשיפוי

  • תהא זו הגנה טובה למזמין השירות ולמנהלה הכללי, אם הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך ועם גילוי הפרות, עשה ככל יכולתו לתיקון ההפרה ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר – ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן בשל ההפרה, ולא היה בביטול החוזה משום התנהגות שלא בתום לב.
  • החוק מאפשר להטיל עיצומים הכספיים על מזמין השירות על הפרות חובות הקבלן כלפי עובדיו, אם לא תתוקן ההפרה או יפעל בתום לב לביטול החוזה למול הקבלן. אלו עלולים להגיע עד לכדי עשרות ומאות אלפי ₪

  • בהתאם לתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), ניתן להפחית את העיצומים הכספיים אם המעסיק הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה.

  • ובכל מקרה לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן המציא המעסיק אישור של בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי תיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

רוצה לדבר עם בודק שכר?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

בין לקוחותינו

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

סגירת תפריט